Warunki

Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

 1 Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Ceny i warunki płatności
 4. Warunki dostawy i wysyłki
 5. Prawo do odstąpienia od umowy
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady
 8. Odpowiedzialność
 9. Realizacja kuponów kampanii
 10. Prawo właściwe
 11. Miejsce jurysdykcji
 12. Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów

1 Zakres

1.1. Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „OWH”) firmy „Main Elektroservice GmbH” (dalej „sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej „klientem”) ze sprzedawcą na temat sprzedawcy w jego Sklep internetowy kompletuje oferowane towary. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków klienta.

1.2. Konsument to każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego w przeważającej mierze nie można przypisać jej działalności handlowej ani niezależnej działalności zawodowej.

1.3. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

2. Zawarcie umowy

2.1. Prezentacja towaru, w szczególności w sklepie internetowym, nie stanowi jeszcze wiążącej oferty sprzedawcy.

2.2. Najpierw klient umieszcza wybrany towar w koszyku. W kolejnym kroku rozpoczyna się proces składania zamówienia, w którym zapisywane są wszystkie dane potrzebne do realizacji zamówienia.
Pod koniec procesu składania zamówienia pojawia się podsumowanie zamówienia i danych umowy.
Dopiero po potwierdzeniu tego zamówienia i danych umowy poprzez kliknięcie w przycisk kończący proces składania zamówienia, klient składa wiążącą ofertę zakupu towaru znajdującego się w koszyku.

2.3. Sprzedawca akceptuje ofertę klienta poprzez następujące możliwe alternatywy:

- Wysłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (fax lub e-mail) 
lub
- Żądanie zapłaty do klienta po złożeniu zamówienia 
lub
- Dostawa zamówionego towaru 
  
Pierwsza alternatywa, jaka się pojawia, ma decydujące znaczenie dla czasu akceptacji.

Bieg terminu na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, oznacza to odrzucenie oferty, a klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4. Jeśli klient wybierze metodę płatności „PayPal” lub „PayPal Express”, aby zapłacić za swój zakup, składa ofertę, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia. W przypadku, gdy klient w tym samym czasie, klikając w ten przycisk, wystawia polecenie zapłaty do PayPal, sprzedawca oświadcza, w odstępstwie od powyższych przepisów, o przyjęciu oferty klienta w momencie wystawienia polecenia zapłaty. 

2.5. Tekst umowy zawartej między sprzedawcą a klientem jest przechowywany przez sprzedawcę. Tekst umowy jest przechowywany w wewnętrznych systemach sprzedawcy. Klient może w każdej chwili przejrzeć ogólne warunki na tej stronie. Dane zamówienia, zasady anulowania i ogólne warunki są wysyłane do klienta pocztą elektroniczną. Po skompletowaniu zamówienia tekst umowy jest dostępny dla klienta bezpłatnie za pośrednictwem jego loginu klienta, pod warunkiem, że klient założył konto klienta. 


2.6. Wszystkie wprowadzone wpisy są wyświetlane przed kliknięciem przycisku zamówienia i mogą być przeglądane przez klienta przed wysłaniem zamówienia i korygowane przez naciśnięcie przycisku Wstecz w przeglądarce lub zwykłe funkcje myszy i klawiatury. Ponadto klient ma do dyspozycji przyciski do korekty, jeśli są dostępne, które są odpowiednio oznaczone. 


2.7. Językiem umowy jest niemiecki.

2.8. Obowiązkiem klienta jest podanie prawidłowego adresu e-mail do kontaktu i realizacji zamówienia oraz ustawienie funkcji filtrowania, aby wiadomości e-mail dotyczące tego zamówienia mogły być dostarczane. 

3. Ceny i warunki płatności

3.1. Podane ceny są cenami ostatecznymi zawierającymi ustawowy podatek od sprzedaży, chyba że uzgodniono inaczej.
Jeśli są dodatkowe koszty wysyłki, można je znaleźć w opisie produktu.

3.2. Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza UE, dodatkowe cła, podatki lub opłaty będą musiały zostać zapłacone przez klienta do właściwych organów celnych lub podatkowych lub do banków.
Zaleca się, aby klient przed złożeniem zamówienia zapytał o szczegóły odpowiednie instytucje lub władze.

3.3. Klient może wybrać formy płatności, które są dostępne w sklepie internetowym.

3.4. W przypadku płatności „PayPal” płatność jest przetwarzana za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Mają do tego zastosowanie warunki użytkowania PayPal. Można je obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. 

3.5. W przypadku płatności „SOFORT” płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc skorzystać ze sposobu płatności, klient potrzebuje konta bankowego online z PIN / TAN, które zostało aktywowane do udziału w „SOFORT”, za pomocą którego może legitymizować się podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności do „SOFORT” . Płatność realizowana jest przez „SOFORT” niezwłocznie po zakończeniu procesu płatności i obciążeniu rachunku bankowego klienta. Więcej informacji na temat metody płatności „SOFORT” można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4. Warunki dostawy i wysyłki

4.1. Dostawa towaru wysyłką odbywa się na adres dostawy podany przez klienta. W odróżnieniu od tego, w przypadku płatności przez PayPal, decydujący jest adres dostawy przechowywany przez klienta w PayPal w momencie płatności.

4.2. Jeżeli sprzedawca poniesie dodatkowe koszty z powodu podania błędnego adresu dostawy lub błędnego adresata lub innych okoliczności powodujących niemożność doręczenia, klient zwraca je, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje lub niemożliwość. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient został czasowo uniemożliwiony skorzystanie z usługi, chyba że sprzedawca odpowiednio wcześniej zapowiedział wykonanie usługi. Koszty wysyłki towaru są wyłączone z tej zasady, jeśli klient skutecznie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy. Tutaj pozostaje z regulacją prawną lub regulacją dokonaną przez sprzedającego.


4.3. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towaru przez sprzedającego spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji przesyłki, jeżeli klient jest przedsiębiorcą. Jeżeli klient jest konsumentem, przejście ryzyka następuje dopiero z chwilą wydania towaru klientowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru.
W odróżnieniu od tego, przejście ryzyka następuje również dla konsumentów z chwilą, gdy sprzedawca dostarczył przedmiot spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do wykonania wysyłki, jeżeli klient wyznaczył przewoźnika, przewoźnika lub w inny sposób do wykonania wysyłki. Osoba lub instytucja, która sama zleciła wykonanie, a sprzedawca nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji klientowi.

4.4. Zawarcie umowy jest uzależnione od tego, że w przypadku nieprawidłowych, opóźnionych lub niedostarczonych własnych dostaw dostawa nie zostanie zrealizowana lub tylko częściowo lub odpowiednio później. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy istnieje zgodna transakcja zabezpieczająca między sprzedawcą a dostawcą, za niewłaściwą, opóźnioną lub brak samodzielnej dostawy nie odpowiada sprzedawca i nie może on temu zaradzić przy rozsądnych staraniach. W przypadku, gdy towar jest niedostępny lub dostępny tylko częściowo, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Każda dokonana płatność zostanie natychmiast zwrócona.

4.5. Odbiór nie jest oferowany.

4.6. Vouchery są przekazywane klientowi w następującej formie:
  • e-mailem
  • przez pobranie
  • pocztą


5. Prawo do odstąpienia od umowy

5.1. Jeśli klient jest konsumentem, zasadniczo przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. 

5.2. Zasady anulowania sprzedającego dotyczą prawa do odstąpienia od umowy.

6. Zastrzeżenie własności

6.1. W umowach z konsumentami towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty.


6.2. W umowach z przedsiębiorcami towar pozostaje własnością sprzedawcy do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z tytułu trwającej relacji biznesowej. 


6.3. Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, jest uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej.
Klient z góry przenosi na sprzedającego roszczenia wobec osób trzecich z tytułu odsprzedaży w wysokości odpowiedniej wartości faktury (łącznie z podatkiem od sprzedaży). Cesja ta obowiązuje niezależnie od tego, czy towary zastrzeżone zostały odsprzedane bez przetworzenia, czy po. Klient może również dochodzić roszczeń po cesji, jednak nie wpływa to na prawo sprzedawcy do samodzielnego ściągnięcia wierzytelności. Sprzedawca powstrzyma się jednak od ściągania wierzytelności, o ile klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedawcy, nie zalega z płatnościami i nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec klienta.

7. Odpowiedzialność za wady

W zakresie rękojmi obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady, chyba że w niniejszych warunkach uzgodniono inaczej.

7.1. Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,

  • sprzedawca ma wybór rodzaju świadczenia dodatkowego;
  • W przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są zasadniczo wykluczone;
  • W przypadku nowych towarów okres przedawnienia w przypadku wad wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka;
  • bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się ponownie, jeżeli dokonano dostawy zastępczej w zakresie odpowiedzialności za wady.


7.2. Jeśli klient jest konsumentem, do towarów używanych stosuje się, z zastrzeżeniem następującego ustępu, następujące postanowienia: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada nie pojawi się wcześniej niż po upływie roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można zgłaszać w ustawowym terminie przedawnienia.

7.3. Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminu przedawnienia uregulowane powyżej
 nie aplikuj

  • za rzeczy, które były wykorzystywane w budownictwie zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość,
  • za szkody wyrządzone zawinione przez sprzedawcę z powodu utraty życia, obrażeń ciała lub zdrowia oraz w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego uszkodzenia 
  • lub w przypadku złośliwości ze strony sprzedawcy, a także w przypadku roszczeń zgodnie z §§ 478, 479 BGB.


7.4. Ustawowe terminy przedawnienia roszczenia zwrotnego przedsiębiorcy § 478 BGB 
pozostań nietknięty.

7.5. Jeśli klient działa jako przedsiębiorca w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), podlega obowiązkowi kontroli handlowej i zawiadomienia zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego. 

7.6. Jeżeli Klient występuje jako konsument, proszony jest o złożenie reklamacji u dostawcy na otrzymany towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. 
Wyraźnie zaznaczono, że ustawowe lub umowne roszczenia klienta z tytułu wad nie zostaną naruszone, jeśli klient nie zastosuje się do tego żądania.

8. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wszelkich roszczeń umownych, umownych i ustawowych, a także deliktowych o odszkodowanie i zwrot kosztów jest następująca:

8.1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność tylko za szkody, które można przypisać działaniom umyślnym lub rażąco niedbałym.
W przypadku uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu oraz naruszenia istotnych obowiązków umownych (kardynalnych), sprzedawca ponosi odpowiedzialność również w przypadku lekkiego zaniedbania.

Istotnym zobowiązaniem umownym jest zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i do którego przestrzegania partner umowy regularnie ufa i na którym może polegać.

Jak uregulowano powyżej, sprzedawca odpowiada również na podstawie przyrzeczenia gwarancji, chyba że w tym zakresie uregulowano inaczej.

Dotyczy to również pośrednich szkód następczych, takich jak w szczególności utracony zysk i obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

8.2. Z wyjątkiem przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa lub szkody wynikającej z uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (podstawowych), odpowiedzialność dotyczy szkód typowo przewidywalnych w momencie zawarcia umowy, a w pozostałych przypadkach przeciętnych szkód typowych dla umowy ograniczony. Dotyczy to również pośrednich szkód następczych, takich jak w szczególności utracony zysk.

8.3. Nawiasem mówiąc, odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.

8.4. Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności stosuje się również odpowiednio do pracowników i zastępców sprzedawcy.

9. Realizacja kuponów kampanii

9.1. Kupony, które sprzedawca wydaje bezpłatnie w ramach kampanii (reklamowych) z określonym okresem ważności i których klient nie może kupić („kupony promocyjne”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w terminie określonym przez sprzedawcę.

9.2. Kupony promocyjne mogą być zrealizowane tylko przez konsumentów.

9.3. Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponowej.
Konkretne ograniczenia można znaleźć na kuponie kampanii.

9.4. Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Nie ma późniejszego rozliczenia.

9.5. W ramach jednego zamówienia można zrealizować kilka kuponów promocyjnych.

9.6. Wartość towaru w danym zamówieniu musi wynosić co najmniej wartość kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

9.7. Jeśli wartość bonu promocyjnego jest niewystarczająca, aby opłacić dane zamówienie, do wyrównania różnicy można użyć jednej z innych oferowanych metod płatności.

9.8. Kredyt kuponu promocyjnego nie jest wypłacany ani odsetki.

9.9. Kupon promocyjny nie zostanie również zwrócony, jeśli klient zwróci opłacony towar w całości lub w części wraz z kuponem promocyjnym w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

9.10. Kupony promocyjne są generalnie zbywalne. 
Sprzedawca może dokonać wypłaty na rzecz klienta, który zrealizuje odpowiedni kupon podarunkowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca ma wiedzę lub rażąco niedbalstwo o możliwym braku upoważnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku upoważnienia odpowiedniego właściciela. 

10. Prawo właściwe

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu ruchomości. 
Ustawowe przepisy dotyczące ograniczenia wyboru prawa i stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności stanu, w którym klient jako konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.

11. Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedającego.
Jeśli siedziba klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności sprzedawcy, jeżeli ta umowa lub roszczenia wynikające z tej umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta.
Jednak w wyżej wymienionych przypadkach sprzedawca jest również uprawniony do wezwania sądu w siedzibie klienta.

12. Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów

Dostęp do platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej można uzyskać w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/odr

Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów, ale generalnie jesteśmy do tego gotowi.